---

Regeling psychotherapie - toelichting mededeling Min. De Block

Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben gelezen in de pers, heeft de federale ministerraad vorige week een wetsontwerp goedgekeurd met een regeling voor (onder meer) de uitoefening van de psychotherapie. Heel wat zaken moet nog concreet worden uitgewerkt, maar we willen jullie graag al de essentie meegeven, want voor heel wat klinisch werkende leden is dit bijzonder relevant.

In de toekomst zullen enkel nog artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen erkend worden als psychotherapeut, en dat op basis van een psychotherapieopleiding en een stage. Psychotherapie is een ‘behandelingsmodaliteit’, die wordt uitgeoefend (en dus zelf geen apart zorgberoep). Voor de mensen die momenteel als psychotherapeut werken zijn in bepaalde gevallen overgangsmaatregelen voorzien.

Wat betekent dit voor de gewone, klinisch werkende leden die geen arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog zijn?
(citaat uit het persbericht, voor het volledig persbericht klik hier):

a)      Gezondheidszorgberoepen: bachelors en masters  die een psychotherapie-opleiding van 70 ECTS-studiepunten hebben gevolgd, aan het volgen zijn of aanvatten in het academiejaar 2016-2017 en succesvol afronden, mogen vanaf 1 september 2016 autonoom psychotherapie blijven verstrekken.

b)      Niet-gezondheidszorgberoepen: bachelors en masters die een psychotherapie-opleiding van 70 ECTS-studiepunten hebben gevolgd, aan het volgen zijn of aanvatten in het academiejaar 2016-2017 en succesvol afronden, mogen na 1 september 2016 nog altijd psychotherapie verstrekken, maar enkel nog onder toezicht van een arts, een klinisch psycholoog, een klinisch orthopedagoog of een ander gezondheidszorgberoep uit categorie a.

 Vanaf het academiejaar 2017-2018 wordt de toegang tot de uitoefening van psychotherapie beperkt tot artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een bijkomende opleiding psychotherapie volgen.

Hoe een aantal van deze zaken concreet zullen worden uitgewerkt weten we nog niet. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke psychotherapieopleidingen in aanmerking zullen komen voor overgangsmaatregelen, wat er zal worden verstaan onder ‘supervisie’ of hoe men zal moeten aantonen dat men werkzaam is als psychotherapeut.

Vanuit de VVS weten we al een aantal maanden dat dit voorstel op tafel lag. We hebben in die periode contacten gelegd met het kabinet van De Block, en de andere regeringspartijen, en onze zaak bepleit. Dat heeft er helaas niet toe geleid dat er in deze regelgeving rekening is gehouden met de kwetsbare (want niet erkende) positie van seksuologen.

Het resultaat is wel dat minister De Block een nieuw advies heeft gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, specifiek over de vraag hoe de klinische seksuologie moet worden geregeld. De werkgroep die dat advies moet opmaken is enkele weken geleden samengesteld. De VVS zal in de opmaak van dit advies worden betrokken.

Ons standpunt in deze is ondertussen nog niet veranderd. Wij vragen dat:

• de klinische seksuologie wordt opgenomen als autonoom zorgberoep in de relevante wetgeving, naar analogie van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogie.

• de titel van klinisch seksuoloog, met alle mandaten, verantwoordelijkheden en plichten, wordt voorbehouden aan personen met een masterdiploma seksuologische wetenschappen, die een minimum aantal uren gesuperviseerde praktijk hebben doorlopen bij een erkende stageplaats of onder supervisie van een erkende supervisor;

• de erkenning van klinisch seksuoloog toegang geeft tot de bijkomende opleiding en daaraan verbonden erkenning tot psychotherapeut (eventueel mits een aangepast bijkomend vormingstraject).

De deadline van het advies is eind 2016. Op basis van dit advies zal minister De Block verder bekijken wat mogelijk is.

Voor veel leden brengt deze nieuwe wetgeving heel wat onzekerheid mee over hun professionele toekomst. Wij zijn ons daar ten volle van bewust en zullen als VVS-bestuur de komende maanden ons uiterste best doen om standpunt te verdedigen bij het beleid. We houden jullie ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,
Alexander Witpas
voorzitter VVS