Lid worden

Ben je nog geen lid van de VVS? Een aanvraag tot lidmaatschap kan ingediend worden via het webformulier achter de groene knop links op deze pagina.

De VVS kent meerdere vormen van lidmaatschap. Lidmaatschap loopt steeds één kalenderjaar (januari t.e.m. december).

Student-leden

Het student-lidmaatschap staat open voor studenten van de Master in de  Seksuologie (KU Leuven), de Permanente Vorming Seksuologie (Universiteit Gent) en het Post-graduaat Seksuologische hulpverlening (UC Leuven Limburg).  Student-leden worden niet vermeld op de doorverwijsgids. De jaarlijkse bijdrage voor student-leden bedraagt 45 euro.

Gewone leden

Gewone leden dienen een academische masteropleiding in de seksuologie te hebben gevolgd en worden door de beroepsvereniging erkend als seksuoloog VVS. Gewone leden zijn werkzaam op – en hebben relevante ervaring in- het gebied van de seksuologie in één of meerdere van volgende domeinen: klinisch seksuologische hulpverlening, educatie & vorming, beleidswerk of wetenschappelijk onderzoek. Seksuologen die niet klinisch maar wel seksuologisch werkzaam zijn moeten enkel voldoen aan criterium 1 om erkend te worden als seksuoloog VVS. Gewone leden worden vermeld op de doorverwijsgids onder hun specifiek(e) werkdomein(en). De jaarlijkse bijdrage voor gewone leden bedraagt 90 euro.

Vanaf 2015 gaat onderstaande nieuwe regel omtrent de erkenning tot  ‘klinisch seksuoloog VVS‘  van kracht. Seksuologen die werkzaam zijn in de klinisch seksuologische hulpverlening die voldoen aan onderstaande criteria kunnen vanaf de zomer van 2014 een erkenningsaanvraag indienen tot klinisch seksuoloog om vanaf 2015 vermeld te blijven op de doorverwijsgids:

  1. behaald hebben van een diploma ‘Licentiaat in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen’ (KU Leuven),  ‘Licence en Sciences de la Famille et de la Sexualité’ (UCL),  of  ‘Master of Science in de Seksuologie’ (KU Leuven)
  2. aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 770 uren bestaande uit:
  • 600 uren klinisch seksuologische praktijk: hulpverlening bij seksuele problemen
  • 140 uren aanverwante activiteiten: verslaggeving en multidisciplinair overleg
  • 30 uren seksuologische supervisie bij een door de VVS erkend supervisor

Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke werkgerelateede leervragen die iemand in zijn of haar werk tegen komt. Het doel is om onder begeleiding te reflecteren op eigen werkervaringen en daaruit te leren en te groeien als professional. In supervisie komen zowel persoons- als casusgerelateerde leervragen aan bod.

In functie van een erkenning als klinisch seksuoloog volstaat het voldoende uren persoonsgerichte én casusgerichte supervisie te hebben gevolgd in één of meerder van de  volgende settings:

  1. Individuele supervisie bij een door de VVS erkende supervisor
  2. Individuele of groepssupervisie binnen een erkende, minimaal 3 jaar durende psychotherapieopleiding
  3. Individuele of groepssupervisie binnen het Postgraduaat in de Klinische Seksuologie (KU Leuven) of de Permanente Vorming Seksuologie (UGent)”

Van erkende klinisch seksuologen VVS wordt verwacht dat zij zich tevens psychotherapeutisch scholen. Wanneer men op het moment van de erkenning als klinisch seksuoloog nog geen minimaal driejarige psychotherapieopleiding heeft afgerond, wordt gevraagd dat men een bewijs van inschrijving in dergelijke opleiding kan voorleggen ten laatste binnen vijf jaar na het erkend worden als klinisch seksuoloog. Zoniet vervalt de vermelding op de doorverwijsgids.

Alle regels omtrent het lidmaatschap vanaf 2015 worden samengevat in het schema onderaan deze pagina (klik op de figuur om deze te vergroten). Vragen over deze nieuwe regels kan je richten tot erkenning_klinischseksuoloog@seksuologen-vlaanderen.be.

Geassocieerde leden

Geassocieerde leden voldoen niet aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap maar hebben relevante ervaring en/of opleiding op één of meerdere domeinen van de seksuologie. Andere beroepsgroepen met een specialisatie in de seksuologie kunnen dus een aanvraag doen tot een geassocieerd lidmaatschap.  Geassocieerde leden worden door de beroepsvereniging niet erkend als seksuoloog en worden niet vermeld op de doorverwijsgids. De jaarlijkse bijdrage voor geassocieerde leden bedraagt 90 euro.

Geassocieerde leden kunnen op voordracht door twee gewone VVS leden (erkend als seksuoloog en minimaal vijf jaar lid van de beroepsvereniging) in aanmerking komen voor een gewoon lidmaatschap. Het bestuur heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met deze twee referenten.  De Raad van Bestuur dient elke omzetting van geassocieerd naar gewoon lidmaatschap goed te keuren.

Ereleden

Ereleden worden op grond van uitzonderlijke verdiensten voor de seksuologie voorgedragen. Een benoeming tot erelid dient goedgekeurd te worden door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Vast of toegetreden lid?
Elk lid kan voor zichzelf tot slot bepalen of men vast of toegetreden lid wenst te zijn. Een vast lid wil een zeker engagement binnen de beroepsvereniging leveren door naar de Algemene Ledenvergadering te komen; vaste leden krijgen daar tevens stemrecht. Een toegetreden lid ziet af van dergelijk engagement en heeft geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Een individu of organisatie kan maar als VVS-lid (gewoon, student of geassocieerd) worden aanvaard indien het individu of de organisatie de deontologische codes van de VVS, alsook deze van de European Federation of Sexology, in de uitoefening van zijn/haar beroep of stage naleeft. Deze gedragscode, net als de ethische code, zullen voor het VVS-bestuur de basisinstrumenten zijn voor het behandelen van eventuele klachten jegens haar leden. Elk VVS-lid erkent door zijn/haar inschrijving al deze codes formeel te onderschrijven.


Stroomdiagram lidmaatschap