Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Klachten

Indien u als cliënt/patiënt of collega geconfronteerd wordt met inbreuken, door een lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, op de deontologische richtlijnen dan kan u het bestuur van de vereniging daarvan op de hoogte brengen.

Als beroepsorganisatie streeft de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) niet enkel naar de erkenning van de specifieke competenties van de Vlaamse seksuologen. Zij wil eveneens dat haar leden een kwalitatief hoogstaande zorgverstrekking nastreven. Hoogstaand wil volgens het bestuur van de VVS niet enkel zeggen “naar de stand van de wetenschap” maar evenzeer “humaan en moreel hoogstaand”.

De leden van de VVS dienen zich daarom in hun dienst- en hulpverlening aan de deontologische richtlijnen van de vereniging te houden. Deze richtlijnen zijn een bewerking van de richtlijnen van de European Federation of Sexology naar de Vlaamse rechtssituatie.

Bij inbreuk op deze codes kan u zich met uw klacht richten tot de VVS Klachtencommissie . Deze klacht kan u schriftelijk richten, via de klassieke aangetekende post (zie gegevens hieronder).

De klacht dient te vervullen aan volgende vereisten:

  • De identiteit van de aanklager en de aangeklaagde zijn eenduidig: naam, voornaam en contactcoördinaten
  • De klacht is helder in tijd, ruimte en feiten
    • Datum, plaats, nauwkeurige omschrijving van verbale en non-verbale handelingen, eventueel getuigen – met naam, voornaam en contactcoördinaten

De aanklacht wordt op ontvankelijkheid geëvalueerd door de voorzitter en de secretaris van de VVS Klachtencommissie.

Binnen een termijn van vier weken nadat de klacht is ontvangen en de omschrijving van de klacht voldoende duidelijk is, bericht de secretaris de goede ontvangst van de klacht aan de klager.

Indien bepaalde vereisten, gegevens ontbreken of de klacht onvoldoende duidelijk is, neemt de secretaris contact op met de klager om duidelijkheid en eventuele hulp aan te bieden rond de procedure.  Eens ontvankelijk verklaard wordt de klacht overgemaakt aan de leden van de VVS Klachtencommissie en treedt het klachtenreglement en eventueel daaropvolgend het tuchtreglement van de VVS in werking.

Voor verdere informatie ivm de klachtenprocedure & tuchtprocedure van de VVS zie het Tuchtreglement en het Klachtenreglement.

Klachten dienen aangetekend te worden gericht aan onderstaand adres. Wij verzoeken u tevens om uw klacht ook elektronisch over te maken aan de VVS Klachtencommissie via het vermelde mailadres:

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw.
t.a.v. VVS Klachtencommissie
Bergstraat 34a
3500 Hasselt

klachten@seksuologen-vlaanderen.be