Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Tuchtreglement

Artikel 1

1. In geval van conflict tussen bepalingen van het tuchtreglement en de statuten van de VVS dienen de statuten van de VVS als vereniging het zwaarst door te wegen.
2. Dit tuchtreglement is van toepassing op elke klacht die vanuit de VVS klachtencommissie aan de VVS tuchtraad wordt overgemaakt.

WERKVELD

Artikel 2

De gewone leden, de aspirant-leden en de externe-leden van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) zijn aan het tuchtreglement gebonden betreffende handelen dat:

 • in strijd is met de kwaliteitsvolle dienstverlening die de seksuoloog behoort te betrachten ten opzichte van degene, met wie hij in professioneel contact staat, en diens naaste betrekkingen,
 • in strijd is met een of meer bepalingen van de statuten, de reglementen of de binnen de VVS geldende beroepscode/deontologische code,
 • de belangen van de VVS of de werkzaamheid als seksuoloog heeft geschaad
 • als oncollegiaal optreden kan beschouwd worden.

TAAK TUCHTRAAD

Artikel 3

1. De tuchtprocedure wordt uitgeoefend door de VVS tuchtraad.
2. De VVS tuchtraad neemt een klacht enkel in behandeling als deze is behandeld en doorverwezen door de VVS klachtencommissie.
3. De tuchtraad toetst het handelen van de aangeklaagde aan de normen, bedoeld in artikel 2 en verder geëxpliciteerd in de VVS Ethische & Gedragscode.
4. Het tweede lid is niet van toepassing, indien de klacht is gericht tegen een lid van de VVS klachtencommissie, dat tevens lid is van de VVS.

VERJARING

Artikel 4

1. De ontvankelijkheid van een klacht vervalt door verjaring in tien jaren.
2. De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het desbetreffende handelen of nalaten plaatsvond.
3. Een klager is bevoegd, een klacht in te dienen gedurende vijf jaren, te rekenen vanaf het tijdstip, waarop hij zich bewust is geworden dat hij een klacht kan indienen, ook indien aldus de in het eerste lid genoemde termijn wordt overschreden.

KLACHTEN

Artikel 5

1. De VVS klachtencommissie legt de tuchtraad die klachten voor waarbij het hun oordeel is dat het handelen van het aangeklaagde VVS-lid problematisch werd bevonden en een behandeling door de tuchtraad aangewezen lijkt.
2. Klachten worden schriftelijk overgemaakt aan de secretaris van de tuchtraad.
3. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste;

 • de naam en het adres van de klager;
 • de naam en het adres van de aangeklaagde;
 • een omschrijving van het handelen of nalaten waarop de klacht betrekking heeft;
 • de gronden waarop de klacht door de VVS klachtencommissie werd overgemaakt aan de tuchtraad.

4. De secretaris van de tuchtraad zendt binnen drie weken na ontvangst van de klacht aan de klager een ontvangstbevestiging.

 SAMENSTELLING VVS TUCHTRAAD

Artikel 6

1. De tuchtraad bestaat uit één externe deskundigen(jurist/ethicus/… met een plaatsvervangend voorzitter) en twee senior VVS-leden (minimaal 10 jaar volwaardig lidmaatschap; met telkens een plaatsvervangend senior VVS-lid).
2. De leden van de tuchtraad worden op voordracht van het VVS bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren.
3. Aanstelling en aftreden van de voorzitter en de leden van de tuchtraad treden verloopt volgens bepalingen vastgelegd in het tuchtreglement. Leden van de tuchtraad kunnen voor één periode worden herbenoemd.
4. Het lidmaatschap van de tuchtraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de VVS klachtencommissie.
5. Voorzitter en leden va de tuchtraad dienen niet verbonden te zijn op een van de volgende wijze:

 •  (ex-)echtgenoten
 • bloed- of aanverwanten tot de derde graad
 • een professioneel samenwerkingsverband tot het uitoefenen van de werkzaamheid van seksuoloog of de verhouding van werkgever tot werknemer.

6. Indien de klacht is gericht tegen een lid van de tuchtraad, dat tevens VVS-lid is, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.

Artikel 7

De tuchtraad wordt bijgestaan door een secretaris, benoemd door VVS bestuur. De secretaris heeft binnen de tuchtcommissie geen stemrecht.

UITSTEL, SCHORSING OF BEPERKING VAN DE BEHANDELING

Artikel 8

1. Indien de tuchtraad vaststelt dat de klacht reeds behandeld wordt of zal worden via juridische weg, kan zij de behandeling van de klacht achterwege laten, uitstellen of beperken tot de interne werking van de VVS als ledenvereniging.
2. Deze beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

 BEHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 9

Een klacht kan enkel sluitend behandeld worden door de tuchtraad bij aanwezigheid van de voorzitter van de tuchtraad en minimaal twee leden van de tuchtraad, ook VVS-lid.

SANCTIES

Artikel 10

1. De tuchtcommissie is bevoegd een of meer van de volgende sancties op te leggen:

 • a. waarschuwing;
 • b. formele berisping;
 • c. ontneming van het recht lid te zijn van het bestuur of een ander orgaan binnen het VVS voor een maximale periode van 5 jaar;
 • d. schorsing van het lidmaatschap van de VVS voor ten hoogste vijf jaren;
 • e. permanent diskwalificeren van VVS-lidmaatschap.

2. De tuchtraad kan bepalen dat een door haar opgelegde sancties geheel of voor een door de tuchtraad te bepalen gedeelte kan opgeschort worden als de aangeklaagde zich binnen een in de desbetreffende beslissing aan te geven periode gevolg heeft gegeven aan mogelijk door de tuchtraad opgelegde sancties.

3. De bevoegdheid van de tuchtraad tot het opleggen van de onder c tot en met e vermelde maatregelen bestaan samen en naast de bevoegdheid van het VVS bestuur zoals vastgelegd in de VVS statuten.

4. Indien enerzijds aangewezen en anderzijds ethisch verantwoord bevonden kan de tuchtraad besluiten de opgelegde sanctie en de gronden waarop tot deze sanctie werd overgegaan, te publiceren op de door het VVS bestuur te bepalen wijze.

SCHRIFTELIJKE FASE

Artikel 11

1. De secretaris van de tuchtraad stelt de aangeklaagde zo spoedig mogelijk in kennis van de inhoud van de klacht en verzoekt hem binnen vier weken schriftelijk op de klacht te reageren.
2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de tuchtraad het schriftelijk antwoord van de aangeklaagde daartoe aanleiding geeft stelt de secretaris partijen in de gelegenheid, binnen een door de tuchtraad te bepalen termijn schriftelijk nader te reageren.
3. Alle met betrekking tot de behandeling van de klacht door een partij ingediende stukken worden in afschrift aan de andere partij gezonden.

VERONTSCHULDIGEN & WRAKEN

Artikel 12

1. Een lid van de tuchtraad kan zich verontschuldigen en kan worden gewraakt, indien er te zijnen aanzien feiten en omstandigheden bestaan, die zijn of haar onpartijdigheid en zo die van de commissie kan schaden.
2. Over de wraking wordt door de overige leden van de tuchtraad zo spoedig mogelijk beslist. In geval van staken van de stemmen is het verzoek tot wraking toegewezen.
3. Tegen een afwijzende beslissing staat geen beroep open.
4. Een lid, dat zich heeft verschoond, en een gewraakt lid worden door de plaatsvervanger vervangen.

 MONDELINGE BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE TUCHTCOMMISSIE

Artikel 13

De klager en de aangeklaagde worden ten minste drie weken tevoren uitgenodigd om op een in de uitnodiging te vermelden plaats en tijdstip op een zitting van de tuchtraad te verschijnen.

Artikel 14

De tuchtraad kan besluiten de behandeling van de klacht af te sluiten zonder de betrokken partijen mondeling te horen als blijkt dat:

a. zij onbevoegd is, of

b. de klacht ongegrond is.

Artikel 15

1. Indien de klacht mondeling wordt behandeld, stelt de tuchtraad achtereenvolgens de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid de standpunten ter zitting toe te lichten.
2. De klager en de aangeklaagde kunnen zich ter zitting door een advocaat of adviseur laten bijstaan.

Artikel 16

1. De tucht kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve getuigen oproepen en deskundigen en tolken benoemen. Indien de oproeping of benoeming ambtshalve geschiedt, wordt daarvan aan partijen melding gemaakt. De aan een ambtshalve oproeping en benoeming verbonden kosten zijn voor rekening van de VVS.
2. Een partij kan getuigen en deskundigen meebrengen, mits daarvan uiterlijk een week voor de dag van de zitting aan de tuchtcommissie en aan de andere partij mededeling is gedaan, met vermelding van naam, hoedanigheid en adres van de getuige of deskundige. Van deze bevoegdheid en de daaraan verbonden voorwaarde wordt in de uitnodiging, bedoeld in artikel 13, melding gemaakt.

Artikel 17

1. De zitting is openbaar.
2. De tuchtraad kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve bepalen dat het onderzoek ter zitting geheel of gedeeltelijk zal plaatshebben met gesloten deuren

 • in het belang van de openbare orde of de goede zeden,
 • indien de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een der partijen dit eist, of
 • indien openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.

 UITSPRAAK VAN DE TUCHTRAAD

Artikel 18

1. De tuchtraad doet binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek ter zitting schriftelijk uitspraak. Deze termijn kan, als daartoe gegronde, in de uitspraak te vermelden, redenen zijn, eenmaal met zes weken worden verlengd.
2. De uitspraak is beargumenteerd.
3. De uitspraak geschiedt in het openbaar.
4. De uitspraak wordt gedateerd en door de voorzitter en een van de leden van de tuchtraad ondertekent.
5. De tuchtraad beslist met gewone meerderheid van stemmen.
6. De uitspraak wordt per aangetekend schrijven gezonden aan de klager, de aangeklaagde, de VVS klachtencommissie en het VVS bestuur.