Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Klachtenreglement

Dit reglement is bindend voor alle leden van de VVS.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

1. In geval van conflict tussen bepalingen van het klachtenreglement en de statuten van de VVS dienen de statuten van de VVS als vereniging het zwaarst door te wegen.
2. Dit klachtenreglement is van toepassing op elke bij de VVS ingediende klacht, hetzij van externen ten overstaan van een VVS-lid, hetzij van een VVS-lid tov een collega VVS-lid.

 Artikel 2

Doelstelling van dit klachtenreglement in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de rechten van de patiënt (22-12-2006):

  1. het bemiddelen bij officiële klachten met het oog op het bereiken van een oplossing, met speciale aandacht voor het indien mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde.
  2. het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de VVS Klachtencommissie.
  3. Het melden van behandelde klachten en hun uitkomst aan het VVS Bestuur teneinde het VVS Bestuur in de mogelijk te stellen gepaste aanbevelingen tot verbetering van de beroepsbeoefening van de VVS-leden te kunnen formuleren.
  4. het voorkomen van vragen en klachten te vereenvoudigen door de communicatie tussen cliënten, VVS-leden en de VVS als vereniging te bevorderen.

 ONTVANKELIJKHEID

Artikel 3

1. Elke persoon of organisatie die negatieve gevolgen heeft ondervonden van de acties of een nalaten te handelen van een VVS-lid in het kader van de beroepsuitoefening van dit VVS-lid kan een klacht indienen bij de VVS Klachtencommissie.

Noot: In geval van wilsonbekwaamheid of overlijden van de benadeelde partij zijn de aangeduide vertegenwoordiger van de wilsonbekwame of de nabestaanden ook bevoegd tot het indienen van een klacht.

2. Klachten die reeds juridisch behandeld worden, anonieme klachten en klachten tegen de VVS als vereniging vallen niet onder dit reglement.

 Artikel 4

1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de Commissie.
2. Het klacht bevat tenminste:

  • een omschrijving van het handelen of nalaten waarop de klacht betrekking heeft,
  • naam en adres van de klager,
  • naam en adres van het/de betrokken VVS-lid/leden.
  • indien van toepassing, naam en adres van degene die de klager vertegenwoordigt.

3. Klachten zijn verjaard indien zij een handelen of nalaten betreffen dat meer dan tien jaar geleden heeft plaats gehad, met dien verstande dat de termijn van tien jaar niet eerder ingaat dan de dag waarop klager meerderjarig is geworden.

 Artikel 5

1. De secretaris stuurt de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging.
2. De secretaris controleert, in overleg met de voorzitter van de VVS Klachtencommissie, binnen een termijn van vier wekennadat de klacht is ontvangen, of voldaan is aan de formele vereisten van artikel 4, en of de omschrijving van de klacht op het eerste gezicht voldoende duidelijk is.
3. Indien bepaalde vereisten ontbreken of de klacht onvoldoende duidelijk is, geeft de secretaris de klager de gelegenheid schriftelijk aanvullende informatie te verstrekken. Zo nodig verleent de secretaris de klager hierbij hulp. Indien klager de benodigde aanvullende informatie niet verstrekt (nadat de secretaris daar tot tweemaal toe om heeft verzocht) vervalt de klacht en wordt deze niet in behandeling genomen. Het staat de klager vrij om een (vervolledigde) klacht wederom in te dienen waarbij de procedure van dit artikel opnieuw in werking treedt.
4. De secretaris stuurt de klacht door naar de leden van de klachtencommissie, zodra aan het bepaalde in artikel 4 is voldaan.
5. Gelijktijdig stuurt de secretaris de klacht ter kennisneming door naar de aangeklaagde.

Artikel 6

1. Nadat de klacht is ontvangen, onderzoekt d e Commissie eerst de formele ontvankelijkheid van de klacht op grond van de vereisten genoemd in dit klachtenreglement.
2. Indien de klachtencommissie besluit tot ontvankelijkheid van de klacht, wordt aangeklaagde verzocht om binnen twee weken nadat de klachtencommissie daarom heeft verzocht, schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht.
3. Na het schriftelijk op de hoogte brengen van de aangeklaagde betracht de klachtencommissie tot een bemiddelde oplossing te komen,wat het mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde beoogt. Teneinde dit te bewerkstelligen neemt de klachtencommissie akte van de standpunten van beide partijen en kan naar eigen inschatting schriftelijk bemiddelen of betrokken partijen samenbrengen voor persoonlijke overleg. De klachtencommissie verbindt zichzelf ertoe een minimum van twee bemiddelingspogingen te ondernemen, hetzij schriftelijk, hetzij via persoonlijk onderhoud.
4. Indien de klacht een (juridische) aansprakelijkheidsstelling voor schade omvat kan de klachtencommissie, met instemming van de klager, besluiten de klacht voor behandeling door te verwijzen naar de VVS Tuchtcommissie, of de klager adviseren de klacht voor te leggen aan een andere geëigende instantie.
5. Indien de klager niet instemt met een voorgenomen besluit van de commissie als bedoeld in lid 4, beperkt de behandeling van de klacht door de commissie zich tot het uitspreken van een globaal oordeel over de gedraging welke het onderwerp vormt van de klacht naar het VVS bestuur toe.
6. Indien de bemiddelingspoging van de klachtencommissie, zoals bedoeld in lid 3., faalt, maakt de klachtencommissie zijn geargumenteerd besluit omtrent de aard van de klacht over aan de VVS Tuchtraad.

Artikel 7

1. De klachtencommissie komt bijeen wanneer en zo vaak de voorzitter, in overleg met de secretaris, dit nodig acht.
2. De vergadering heeft een besloten karakter.
3. Als blijkt dat een klacht betrekking heeft op een lid van de commissie, wordt dit lid voor de behandeling van deze klacht vervangen door een plaatsvervanger.

Artikel 8

1. De klachtencommissie kan nadere schriftelijke of mondelinge inlichtingen vragen aan klager, aangeklaagde en/of derden, waaronder zijdelings betrokkenen en deskundigen.
2. Indien de klachtencommissie dit noodzakelijk acht, kunnen klager, aangeklaagde, alsmede andere bij de procedure betrokkenen worden opgeroepen voor een mondelinge behandeling.

Artikel 9

Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een advocaat/advocaten of adviseur/adviseurs.

Artikel 10

1. De klachtencommissie doet schriftelijk en gemotiveerd uitspraak, uiterlijk binnen twee maanden nadat de klachtencommissie de klacht van de secretaris heeft ontvangen. Deze uitspraak wordt klager, aangeklaagde en het bestuur toegezonden.
2. Indien bovenstaande termijn door omstandigheden overschreden dreigt te worden, stelt de klachtencommissie de klager en de aangeklaagde hiervan op de hoogte en vermeldt de nieuwe termijn waarop de klachtencommissie uiterlijk uitspraak zal doen.

Artikel 11

1. Het bestuur en de VVS Tuchtraad delen, indien de klachtencommissie daarom verzoekt, zowel de klager als de klachtencommissie schriftelijk en gemotiveerd mede of het maatregelen neemt naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie, en zo ja, welke.
2. De reactie van het bestuur& de tuchtraad dienen binnen een maand nadat de commissie daarom heeft verzocht door de klager en commissie te zijn ontvangen.
3. Indien bovenstaande termijn door omstandigheden overschreden dreigt te worden, stelt het bestuur en/of de tuchtraad de klager en de commissie hiervan op de hoogte en vermeldt de nieuwe termijn waarop het bestuur/de tuchtraad zijn acties zal communiceren.

Artikel 12

Indien de aangeklaagde, ook na een aanmaning hiertoe, geen medewerking verleent aan het onderzoek van de klachtencommissie, kan de klachtencommissie het VVS bestuur adviseren hierover een klacht in te dienen bij de VVS tuchtraad.

 Samenloop van de klachtenprocedure met procedures bij andere instanties.

Artikel 13

1. De klager behoudt steeds de mogelijkheid zich te wenden tot een andere instantie die de klacht in behandeling kan nemen.
2. Als de klager hiertoe besluit, dient hij of zij de klachtencommissie hier dadelijk van op de hoogte te stellen.
3. Indien de klachtencommissie dit nodig acht, kan ze, met instemming van de klager, besluiten de klacht niet (verder) te behandelen of op te schorten, als deze is voorgelegd aan instanties zoals hierboven bedoeld.

 Taken en samenstelling van de commissie

Artikel 14

1. De VVS klachtencommissie bestaat uit 5 leden en 2 aangeduide ledenplaatsvervangers die lid zijn van de VVS, waaronder in alle gevallen één onafhankelijk voorzitter/jurist die geen lid is van de VVS en één lid van het VVS bestuur (verkozen binnen het VVS bestuur, uitgezonderd de voorzitter van het VVS bestuur).
2. Leden en ledenplaatsvervangers worden benoemd door het VVS bestuur voor de tijd van vier jaar. De leden en ledenplaatsvervangers zijn herbenoembaar.
3. Het lidmaatschap van de VVS klachtencommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de VVS tuchtcommissie.
4. De klachtencommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris, als zodanig aangewezen door het bestuur.
5. De secretaris zal de vergadering van de klachtencommissie bijwonen, doch heeft geen stemrecht.

Artikel 15

1. Een lid van de klachtencommissie kan zich verontschuldigen en kan worden gewraakt, indien er te zijnen aanzien feiten en omstandigheden bestaan, die zijn of haar onpartijdigheid en zo die van de klachtencommissie kan schaden.
2. De voltallige VVS klachtencommissie beslist zo spoedig mogelijk over de wraking van leden en het aanstellen van plaatsvervangend leden voor de behandeling van de desbetreffende klacht. Beroep aantekenen tov de wraking is niet mogelijk.
3. Een lid, dat zich heeft verschoond, dan wel een gewraakt lid kan door plaatsvervangers vervangen worden.

Artikel 16

Leden en leden – plaatsvervangers van de commissie, evenals de secretaris, hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie in of voor de commissie bekend is geworden.

Artikel 17

1. De commissie brengt elk kalenderjaar een openbaar verslag uit, waarin het aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten worden weergegeven. In het jaarverslag worden geen tot individuele personen herleidbare gegevens opgenomen.
2. Het bestuur communiceert de inhoud van het verslag voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar aan de VVS leden.

Slotbepalingen

Artikel 18

1. De klachtenprocedure is kosteloos. Dit geldt niet voor de eventuele kosten van een advocaat of adviseur.
2. Kosten van eventuele externe deskundigen en getuigen worden gedragen door degene die deze heeft ingeschakeld of door de commissie heeft doen horen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard en de kosten redelijkerwijs gemaakt moesten worden, kan de commissie bepalen dat de aangeklaagde deze kosten dient te dragen.

Artikel 19

Dit reglement kan worden ingetrokken of gewijzigd door het VVS bestuur, de VVS klachtencommissie gehoord hebbende.