Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Seks in Beeld: singles en internetporno

19/09/2016

Tineke D’Hoore

Het onderzoek ‘Seks in Beeld’ beoogt met een grootschalige survey de consumptie van internetporno, de attitudes ten aanzien van internetporno en de effecten van internetporno in Vlaanderen in kaart te brengen.

In het ruimere onderzoek is er tevens aandacht voor de attitude van de Vlaming ten aanzien van internetporno als onderdeel van seksuele vorming op school. In deze paper wordt stilgestaan bij relatiestatus, meer bepaald single zijn, en de associaties met internetporno consumptie. Populaire opvattingen over singles en pornoconsumptie stellen dat singles meer naar porno kijken dan mensen in een relatie. In deze paper wordt onderzocht of deze populaire opvatting stand houdt, met name of singles frequenter en langer porno kijken dan mensen in een relatie. Er wordt tevens nagegaan of er een associatie is met seksueel gedrag, zoals het hebben van (éénmalige) seksuele contacten en interesse in het vinden van een vaste (seksuele) relatie. Er wordt tevens bekeken of er een verschil is in de motieven die singles en mensen in een relatie hanteren om naar internetporno te kijken en of singles en mensen in een relatie andere attitudes hanteren over internetporno. De zelf-gerapporteerde effecten van internetporno bij singles en mensen in een relatie worden in kaart gebracht aan de hand van de Pornography Consumption Effect Scale (PCES). Er namen 4543 respondenten deel aan het survey-onderzoek, waarvan 1329 singles en 3214 mensen in een relatie. Singles keken frequenter naar porno dan mensen in een relatie, maar keken niet langer per kijksessie. Over de afgelopen 12 maanden was er geen verschil in het al dan niet kijken naar internetporno tussen singles en mensen in een relatie. Er werd geen associatie teruggevonden tussen internetporno consumptie en seksueel gedrag (seksuele ontmoetingen en interesse in het vinden van een partner). Singles die al langer alleenstaand waren, rapporteerden langer naar internetporno te kijken per kijksessie dan singles die minder lang alleenstaand waren. Singles keken echter niet frequenter naar internetporno naarmate ze langer single waren. Er werd geen verschil in motieven om naar internetporno te kijken teruggevonden tussen singles en mensen in een relatie. Singles leken een meer restrictieve attitude te hanteren ten aanzien van internetporno dan mensen in een relatie, uitgezonderd als het ging over het leren van nieuwe dingen. Concluderend kan gesteld worden dat relatiestatus – in analogie met eerder onderzoek – in slechts zeer beperkte mate gecorreleerd is met internetporno consumptie.

Lees hier het volledige eindwer.