Naar de inhoud
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw logo Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

Seks met robots

02/06/2012

In deze masterproef hebben we getracht een beter inzicht te krijgen in wat mannen fascineert in seksrobots.We zijn gestart met een literatuurstudie en we stelden vast dat er binnen de wetenschappelijke literatuur zeer weinig over geschreven is. We hebben dan gepoogd om aanknopingspunten te vinden binnen de technologie en de seksuologie. We bespraken de verschillende soorten robots en de voorlopers van de seksrobot (zoals de sekspop en seksmachines) om dan de beschikbare literatuur rond seksrobots te bespreken. We zijn geëindigd met het bekijken van mogelijke toekomstperspectieven. Aanvullend op de literatuurstudie hebben we een exploratief kwalitatief onderzoek uitgevoerd. We organiseerden focusgroepen met zes heteroseksuele mannen tussen de 20 en 40 jaar, die interesse hadden voor of reeds in aanraking zijn gekomen met seksspeeltjes. Onze onderzoeksvraag hierbij was: “Wat fascineert mannen in seksrobots?”. Daaropvolgend hebben we de data geanalyseerd aan de hand van een thematische analyse. De fascinatie van mannen ten aanzien van seksrobots bleek vooral gecentreerd te zijn rond het spanningsveld over het “echt/niet-echt”-zijn zoals een vrouw van vlees en bloed. De participanten waren ondanks de toch reeds ver gevorderde evolutie van robots, toch teleurgesteld in de huidige stand van zaken van de seksrobot. Men wou dat ze meer geleek op een echte vrouw. Tegelijk zijn de participanten nochtans overtuigd dat seksrobots nooit een echte vrouw zullen kunnen vervangen noch zouden mogen vervangen. De robot moet verschillen van een vrouw. Tegelijkertijd ziet men toch een aantal voordelen van de seksrobots (bijvoorbeeld: men kan niet aan de kant worden geschoven door je partner en men loopt geen risico op seksueel overdraagbare aandoeningen). Men ziet ook wel mogelijkheden voor bepaalde groepen van mensen, bijvoorbeeld mensen met een laag zelfbeeld. Bovendien vraagt men zich af wat de implicaties van (seks-)robots voor de maatschappij zullen zijn. Men vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat het gebruik van seksrobots binnen een welbepaalde niche van mensen blijft, daar men vermoedt dat het psychologisch niet gezond is om enkel met een seksrobot seks te hebben. Sommigen gaan zelfs zo ver te stellen dat men de (seks-)robotica industrie preventief een halt zou moeten toe roepen. We kunnen besluiten dat er nog veel onderzoeksmogelijkheden zijn binnen dit domein. Deze masterproef  geeft ons niet alleen informatie wat betreft de huidige kennis over seksrobots, maar het doet ons tegelijkertijd nadenken over de menselijke identiteit, en bij uitbreiding, over de menselijke belevingen van liefde en seksualiteit; en over wat we verwachten van onze sekspartner en met welke onoplosbare spanningen we dienen leren te leven.

Lees hier de volledige masterproef.